L’Ajuntament aprova un nou Reglament Orgànic Municipal

Divendres 19 Juny, 2020
Participació i ciutadania

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat de manera definitiva aquest divendres, 19 de juny el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), el document que regula el règim organitzatiu de l'Ajuntament i defineix el funcionament dels òrgans municipals, així com l'estatut dels membres de la Corporació. El nou text modifica el reglament vigent, que va entrar en vigor l’any 2003.

El redactat del nou reglament s’ha plantejat com a objectiu modernitzar-ne el contingut, i ajustar-lo als canvis legislatius que afecten l'organització i el funcionament dels òrgans municipals; així com també als canvis socials i polítics que han posat a l'agenda municipal nous reptes i exigències.

En aquest sentit, el nou ROM presenta l’administració municipal com la més propera a la ciutadania i, com a tal ha de ser més participativa i transparent en la presa de les seves decisions i en el rendiment de comptes de les seves actuacions. Alhora, ha de fomentar la igualtat entre homes i dones dins i fora de les seves estructures organització, i ha d'implementar mitjans electrònics de gestió i de relació amb la ciutadania, per tal de cercar la màxima eficàcia, interoperabilitat i inclusivitat de les seves actuacions.

Per assolir aquests objectius, el nou ROM ofereix modificacions respecte l’anterior, com la referència a la constitució, vigència i finalització del mandat corporatiu; i en destaquen les primeres mesures organitzatives per a la configuració del cartipàs municipal tant d'Alcaldia com del Ple, així com una menció específica als actes i acords que no es poden adoptar, un cop finalitzat el mandat corporatiu.

També s'hi afegeix, com a nou contingut, la regulació exhaustiva de l'estatut dels membres de la Corporació, clarificant i especificant la classificació de drets i deures que els corresponen.

Igualment, es fa menció a l'organització municipal, actualitzant-la, i introduint una nova estructura orgànica que distingeix els òrgans de govern de caràcter decisori dels òrgans necessaris de caràcter no decisori, i per últim, dels òrgans municipals complementaris.

Pel que fa al funcionament i règim jurídic, es fa  una exhaustiva regulació del règim de sessions, principalment les plenàries, que per altra banda també es veu actualitzat per la regulació més detallada dels mitjans de control i fiscalització que pot fer el propi ple sobre la resta d'òrgans de govern.

Al llarg del contingut, el nou ROM introdueix els mecanismes i la regulació adient per fer efectius els principis de transparència i bon govern, d'igualtat efectiva entre homes i dones, d'accés electrònic a l'administració i de simplificació de l'activitat administrativa. El ROM es complementa amb el Reglament de Participació Ciutadana, recentment aprovat per l'Ajuntament de Reus.

Modificacions en el tràmit d'al·legacions
El text definitiu del reglament incorpora modificacions respecte el document aprovat inicialment el passat 19 de novembre, fruit de les novetats normatives i dels aportacions en el termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions. En aquest sentit, el nou text incorpora el procés de transformació digital de l'administració i preveu la realització de les reunions a distància i per canals telemàtics dels òrgans col·legiats i de govern de l’Ajuntament.

Igualment, s'incorporen les recomanacions i propostes de millora fetes per l'Oficina Antifrau de la Generalitat en en matèria de transparència i accessibilitat, publicitat de les sessions dels òrgans municipals, així com i relatives a l’estatut dels càrrecs electes, com el règim econòmic, la regulació dels conflictes d’interès i el dret d’accés a la informació per part dels càrrecs electes.

Fitxers Relacionats: 
Imatges Relacionades: 
Galeria imatges: